JAPAN

SRI GURU NANAK DARBAR
NOZAKI-DORA
2-CHOMBE, FUKIAI-KA KOBE