KANSAS

MIDWEST SIKH ASSOCIATION
6834 Pflum Rd.
Shawnee, Kansas 66216
Tel: (913) 631-5947
Charanjit S. Hundal, (913) 268-5239