KENYA

RAMGARHIA SIKH SABHA
P.O. BOX 180
ELDORET

SRI GURU SINGH SABHA GURDWARA
P.O. BOX 496
ELDORET

WSO OF KENYA
P.O. BOX 86
ELDORET
Tel: 2832

RAMGARHIA SIKH SABHA
P.O. BOX 270
KERICHO

GURDWARA RAMGARHIA SINGH SABHA
P.O. BOX 173
KISUMU

GURDWARA SRI GURU SINGH SABHA
P.O. BOX 180
KISUMU

SRI RAMGARHIA SABHA GURDWARA
P.O. BOX 563
KITALE

SIKH TEMPLE
P.O. BOX 563
MAKINDU

SIKH TEMPLE MERU
P.O. BOX 153
MERU

GURDWARA SRI GURU SINGH SABHA NAIROBI
P.O. BOX 40496
NAIROBI
Tel: (254) 2-210224

GURDWARA SRI GURU SINGH SABHA
P.O. BOX 83550
MAKINDU

EAST AFRICA NAMDHARI SANGAT
P.O. BOX 11 308
NAIROBI
Tel: 744678

RAMGARHIA SIKH TEMPLE
P.O. BOX 40845
NAIROBI
Tel: (254) 2-22128

SRI GURDWARA BAZAR
P.O. BOX 40597
NAIROBI
Tel: 25792

SRI GURDWARA RAMGARHIA
P.O. BOX 40703
NAIROBI

SIKH SUPREME COUNCIL
P.O. BOX 39702
NAIROBI

SIKH STUDENTS FEDERATION
P.O. BOX 11295
NAIROBI

SIKH WOMEN'S SOCIETY
P.O. BOX 32724
NAIROBI

SIKH TEMPLE
P.O. BOX 233
NAKURU

SIKH TEMPLE
P.O. BOX 445
THICA

SIKH TEMPLE
P.O. BOX 233
NYERI