SINGAPORE

CENTRAL SIKH TEMPLE
31 SERANGOON ROAD
SINGAPORE

GURDWARA KHALSA
(DHARMAK SABHA)
18 NIVEN ROAD
SINGAPORE 0922
Tel: 338 0731

KHALSA DIWAN SUDHAR SABHA
86 SOPHIA ROAD
SINGAPORE 0922
Tel: 3327 4805

PARDESI KHALS DHARMAK DIWAN
2-3 KIRK TERRACE
SINGAPORE 0922

SEMBAWANG SIKH TEMPLE
921 SEMBAWANG ROAD
SINGAPORE 2775

SIKH TEMPLE
SILAT ROAD
JULAN BUKIT MERAH

SIKH TEMPLE
JALAN KAYU SELATAR
SINGAPORE 2879

SINGAPORE KHALSA ASSOCIATION
2 TESSENSON ROAD
SINGAPORE 0821
Tel: (298) 6206, 1230

SRI GURU SINGH SABHA
90-92 WIKIE ROAD
SINGAPORE 0922
Tel: 337 6301

SRI GURU NANAK SATSANG SABHA
(GURDWARA KATONG)
17 WILKINSON ROAD
SINGAPORE 1543
Tel: 348 5125