TANZANIA

GURDWARA SRI GURU SINGH SABHA
P.0. BOX 90 KISRAVE STREET
DAR-ES-SALAM
Tel: (051) 22965